Aktiviteter, analyser & resultater

LOOP CITY har eksisteret siden 2009, hvor samarbejdet mellem stat, region og 10 kommuner blev indgået. I de første år efter samarbejdets start var fokus på at få visionen om en letbane langs Ring 3 til at blive realiseret. Samtidig med projektet om letbanen blev der arbejdet på by- og erhvervsudviklingen i alle kommunernes udviklingsområder, og det medførte bl.a., at den statslige fingerplan blev ændret, for at understøtte byudviklingsmulighederne bedre.

Der har været lavet flere fælles analyser undervejs, eksempelvis et fælles vidensgrundlag, og flere vil komme til hen ad vejen. Herudover har LOOP CITY mange projekter på vej, og aktiviteter, analyser og resultater vil løbende blive beskrevet her på siden.

loop-city-visionen-02

 

Baggrundsmateriale, analyser, resultater mm.


Program 1

Konferencer

 • SmarterCitiesNow 11-12 oktober 2017

  SmarterCitiesNow konference oktober 2017

Film om Letbanen


Program 2

 • Erhvervsnetværket Smart Mobility in LOOP CITY
 • Fælles høringssvar til revisionen af Fingerplanen 2017 (spor 2)
 • Fælles cykelstrategi 2017
 • Nyt EU-medfinansieret projekt: TUPPAC, der tester selvkørende busser til og fra de kommende letbanestationer (first mile – Last mile)

  Selvkørende busser skal testes i LOOP CITY i nyt stort projekt.

Program 3

 • Transnationalt møde med deltagere fra 11 mellemstore byer i EU, som led i URBACT TechTown: Digital økonomi og tværgående fokus på intelligente byløsninger.

  Internationalt besøg fra 11 byer i november 2017

LOOP CITY generelt

Diverse analyser

loop-city-visionen-01

Nedenfor fremgår aktiviteter igangsat under tidligere arbejdsprogrammer


Netværksbaseret, strategisk byledelse

Projektet havde til formål at skabe en bedre forståelse af fordele og ulemper ved samarbejdsmetoden netværksbaseret, strategisk byledelse og synliggøre best practice på området. For at imødekomme nye krav og målsætninger som følger med udviklingen af LOOP CITY, er der behov for løbende at evaluere og tilpasse både projekter og organisation. Derfor blev der foretaget en evaluering af LOOP CITY for at styrke det fremadrettede samarbejde.

Evaluering (pdf)


Baseline og effektmålinger

For at tydeliggøre effekterne af de initiativer, der igangsættes i LOOP CITY, er der udarbejdet et effektmålingsværktøj med første baselinemåling foretaget i sommeren 2015.

Baseline (pdf)


Strategisk byledelse

LOOP CITYs fokus på strategisk byledelse styrkes gennem fælles projekter og gennem fælles fundraising. Når så mange stærke parter står sammen som i LOOP CITY styrker det fundamentet for at kunne søge ekstern finansiering fra fonde, EU m.v.

Der søges løbende om medfinansiering fra relevante parter og i 2016 har LOOP CITY styrket indsatsen for at opnå støtte fra EU.

URBACT TechTown    Puljemidler til cykelparkering


Bæredygtig byudvikling

LOOP CITYs aktiviteter støtter op omkring letbaneprojektet, og skal være med til at sikre flere passagerer i letbanen. Derfor udarbejder LOOP CITY eksempelvis byrumsprogrammer for hele letbanestrækningen, og får udført analyser af det grønne og blå, for at understøtte arbejdet med at planlægge de nye stationsforpladser og udvikle områderne langs letbanen.

LOOP CITY igangsætter flere initiativer inden for bæredygtig byudvikling i løbet af efteråret 2015 og i 2016, og resultaterne vil komme her på siden i takt med at projekterne udvikler sig.

Grøn-Blå strategi    Byrumsprogrammer

LOOP_Image-by-BIG&Glessner_06

Økonomisk vækst

LOOP CITY har et mål om at skabe vækst og udvikling langs letbanen, og derfor igangsættes der forskellige aktiviteter, der skal udmønte det store vækstpotentiale, der findes på letbanestrækningen.

For at understøtte arbejdet har LOOP CITY fået udarbejdet et fælles vidensgrundlag, som giver bud på, hvordan sandsynligheden for at realisere byudviklingspotentialet kan øges ved at skabe et bedre match mellem tendenser, markedsforhold og strategier og planer.

Derudover har LOOP CITY igangsat en handlingsplan for fælles vækstinitiativer, som forventes at blive færdiggjort ultimo 2015.

Fælles vidensgrundlag

loop-city-projekter

Effektiv og grøn mobilitet

LOOP CITY startede i sin tid som Ringby/Letbanesamarbejdet, fordi letbanen var rygraden i visionen om en styrket by- og erhvervsudvikling på tværs af kommunegrænser. Letbanen skulle øge mobiliteten og give nye muligheder for at komme på tværs af byen uden at skulle ind over København for at skifte tog.

Letbanen er derfor et af de største resultater, som samarbejdet mellem stat, region og kommuner i LOOP CITY har medført.

LOOP CITY udfører flere projekter for at sikre, at letbanens passagertal bliver så højt som muligt. Projektet smart mobilitet vil eksempelvis løbe over flere år, og indledes med en række transportvaneundersøgelser, som vil blive beskrevet her på siden, så snart resultaterne foreligger.

Letbane langs Ring 3


Konferencer

LOOP CITY afholder løbende konferencer for at dele resultater og ny viden fra det bystrategiske samarbejde om at styrke by- og erhvervsudviklingen langs letbanen gennem en række fælles projekter.

Letbanen-Vækst for milliarder. Nye krav til samarbejde og arbejdsmarked      Letbanen skaber milliardinvesteringer     Workshop: Fælles vækstinitiativer     Letbanen – Nye Spor Til Milliardinvesteringer     Letbanen som vækstdriver    Politikerseminar     Best practice indenfor cykelparkering     Udstilling på Byplanmødet 2015

Politikerseminar-2

Byvision Loop City

LOOP CITY fik i 2009-10 støtte fra Realdania til at udarbejde en fælles byvision for de 10 bysamfund langs Ring 3. Byvisionen blev udarbejdet af BIG arkitekter og afsløret for samarbejdets parter ved en event på Herlev Hospital den 1. december 2010.

Du kan se Byvision LOOP CITY her (pdf)

Byvisionen blev efterfølgende en del af det danske bidrag på biennalen i Venedig, og til det formål blev der designet en film, som du kan se her.


Politisk Charter

LOOP CITYs samarbejdsparter vedtog i 2012 et politisk charter, som udmønter den fælles byvision i fem strategier: 

FORBIND: Fra 10 kommuner til LOOP CITY og Greater Copenhagen

FORTÆT: Ét stort vækstpotentiale

FASTHOLD OG FORSTÆRK: Naturskønne omgivelser

FORTÆL: Det starter med et budskab

FORTSÆT I ÅBEN PROCES: Fra 1 vision og 5 strategier til en række fælles projekter med mange aktører

Se det politiske charter her (pdf)

Del på:

Share Share Share Share