Programmer

LOOP CITY er et af Greater Copenhagens største samlede udviklingsområder og LOOP CITY har med et stort arbejdsmarked og et stort samlet kulturelt og rekreativt udbud forudsætningen for at spille en betydelig rolle for den fremtidige udvikling både lokalt og regionalt.

Arbejdsprogrammet tager udgangspunkt i den politiske vision om LOOP CITY og det fælles politiske charter, der sammenkobler bæredygtig byudvikling, grøn mobilitet og vækst på tværs af kommunerne.

LOOP CITY giver en række visionære og intelligente bud på fremtidens bæredygtige bysamfund. Bysamfund, hvor kollektive trafikstrukturer opgraderes og potentialet i Københavns forstæder udnyttes til at rumme en stor del af fremtidens byudvikling i Greater Copenhagen.

LOOP CITY er et svar på at skabe et nyt strukturerede bybånd for Greater Copenhagen. Et bybånd, som ikke alene knytter fingrene i Fingerplanen sammen, men som binder Greater Copenhagen sammen og danner basis for en gennemgribende byfornyelse af en række arealer i regionen.

Konkret skal LOOP CITY medvirke til at:

 • skabe en bæredygtig og dynamisk by- og erhvervsudvikling omkring den nye letbane
 • forbedre bykvaliteten og grundlaget for bosætning og erhvervsudvikling i hele korridoren
 • blive et internationalt demonstrationsprojekt for samskabende, strategisk byledelse
 • tiltrække investeringer
 • få flere passagerer i den kollektive trafik gennem at fokusere på de fysiske rammer og stationsnærhed

For at nå disse mål arbejdes der med tre overordnede programmer:

 • Program 1: Samskabende byledelse
 • Program 2: Sammenhængende by
 • Program 3: Strategisk vækst

LOOP CITY har i 2017 fået ny handlingplan og programmerne er derfor blevet opdateret. De tre nye overordnede programmer er fremover:

 • Program 1: Kommunikation
 • Program 2: Trafikal mobilitet
 • Program 3: Strategisk vækst

(Denne side er under opdatering)

Hvert program rummer flere delprojekter, som skal støtte op om de fælles mål. Disse beskrives i det følgende.

Visualisering_Vallensbaekvej

Program 1: Samskabende byledelse

LOOP CITY er et unikt eksempel på samskabende byledelse på tværs af kommuner, region og stat, hvor vi sammen skaber synergi i by- og erhvervsudviklingen.

Vi videreudvikler kontinuerligt samarbejdsformen og forståelsen af fælles LOOP CITY aktiver, og gennem videndeling sikres et stærkt afsæt.

Samskabelse, netværk og strategisk tilgang er fundamentet for at styrke LOOP CITY fremadrettet. Samskabende byledelse skal bidrage til at understøtte og skabe forankring for alle fælles projekter i LOOP CITY.

Program 1 har fire delprojekter:

URBACT     Vidensindsamling     Konferencer     Netværksbaseret strategisk byledelse

20121211_Gladsaxe_Ringvej

Program 2: Sammenhængende by

Med et styrket fokus på samskabende byledelse står LOOP CITY over for en transformation fra opdelt til sammenhængende by.

Et helhedsperspektiv på byens udvikling sikrer et stærkt fremtidens LOOP CITY, hvor bæredygtighed og fremkommelighed er i centrum.

I den sammenhængende by sikrer et veludbygget infrastrukturnet borgere og virksomheder gode muligheder for pendling, oplevelser og rekreative tilbud.

Byen sammenkobles på kryds og tværs gennem udvikling af knudepunkter, hvor alle transportformer tilgodeses.

Program 2 har syv delprojekter:

Arkitektkonkurrence     Udvikling af knudepunkter     Smart mobilitet     Grøn/blå LOOP CITY     Stationspladser     Cykelstrategi     Bustilpasning

20121211_Herlev

Program 3: Strategisk vækst

Det stærke fundament, der skabes i LOOP CITY, gennem samskabende byledelse og helhedsperspektivet på den sammenhængende by skaber mulighed for at realisere LOOP CITYs store udviklingspotentiale gennem fælles vækstinitiativer.

Letbanen er vækstdriver for LOOP CITYs udvikling og giver afsæt for et strategisk arbejde med fælles udviklingsprojekter, der kan tiltrække investorer fra ind- og udland.

Med strategisk vækstudvikling af LOOP CITY som et sammenhængende og dynamisk arbejdsmarked med internationalt udsyn forstærkes udviklingspotentialet markant i Greater Copenhagen.

Program 3 har fire delprojekter:

Fælles Vækstinitiativer     Digital infrastruktur     Bedre muligheder for vækst     Investorstrategi

Visualisering_CMC Glostrup

Del på:

Share Share Share Share